За нас Продукти и услуги Новини Клиенти
 Новини

18 Декември 2008

Национална агенция за кредитен рейтинг потвърди рейтинга на "Албена Инвест Холдинг" АД

"Национална агенция за кредитен рейтинг" АД (НАКР), асоцииран партньор на Moody’s Investors Service в България, след годишен преглед на състоянието на дружеството "Албена Инвест Холдинг" АД, потвърждава дългосрочния местен кредитен рейтинг – bgA3 и краткосрочния местен рейтинг – bgP-2. Перспективата остава стабилна.

Местните рейтинги на НАКР представят мнението на агенцията за сравнителната степен на кредитен риск на дружествата в границите на България. Анализът оценява възможността и готовността на дадено дружество да погасява финансовите си задължения напълно и навреме.

Рейтингът на „Албена Инвест Холдинг” АД е от инвестиционен клас и показва мнение за качество над средното и нисък кредитен риск.

Кредитният рейтинг на „Албена Инвест Холдинг” АД отразява добрия финансов и ликвиден профил на холдинговото дружество и кредитоспособността на основните дъщерни и асоциирани предприятия в неговия портфейл. Холдингът притежава солидна стратегическа инвестиция в „Албена” АД, перспективен портфейл от недвижими имоти в големите градове и отчита много слаба задлъжнялост и висока ликвидност. Ограничение на рейтинга представляват концентрацията на оперативната печалба в туристическия сектор и силната зависимост на част от дъщерните дружества от дейността на „Албена” АД.

За първите девет месеца на 2008 г. „Албена Инвест Холдинг” АД постига консолидирана печалба в размер на 1.7 млн. лв. През периода дейността на дъщерните текстилни дружества е окончателно преориентирана в отдаване имоти под наем. Холдингът разширява инвестициите си и към придобиване на земеделски земи.

За началото на 2009 г. е планирано прехвърляне на притежавания от „Албена” АД дял в холдинга към дружество, контролирано от нейния мениджмънт. Тази сделка не се очаква да доведе до промени в управлението и финансовото състояние на „Албена Инвест Холдинг” АД.

Стабилната перспектива отразява мнението на НАКР, че в средносрочен план няма причини за промяна на кредитния рейтинг.

Повече от годишния преглед на кредитния рейтинг може да прочетете тук.

 назад »
Национална Агенция за Кредитен Рейтинг, Всички права запазени. 2005
Този сайт е създаден от Magic Solutions