За нас Продукти и услуги Новини Клиенти
 Новини

24 Април 2009

Национална агенция за кредитен рейтинг потвърждава кредитните рейтинги на „Алфа Кредит” АДСИЦ и променя перспективата


Днес, 24 април 2009 г., „Национална агенция за кредитен рейтинг” АД (НАКР), асоцииран партньор на Moody’s Investors Service в България, потвърди местния дългосрочен кредитен рейтинг на „Алфа Кредит” bgBaa3 и краткосрочния рейтинг bgP-3. Перспективата е променена на „стабилна” от “в развитие”.

Местните рейтинги на НАКР представят мнението на агенцията за сравнителната степен на кредитен риск на дружествата в границите на България. При анализа се оценява възможността и готовността на дадено предприятие да погасява финансовите си задължения напълно и навреме.

Промяната на перспективата на рейтинга на „Алфа Кредит” е в резултат на постигнатите добри резултати по събираемост на придобитите вземания и влиянието на променената външна среда върху плановете за развитие на дружеството. Влиянието на икономическата криза в три аспекта, а именно: 1) повишен избор на портфейли от вземания, които да бъдат секюритизирани; 2) ограничен достъп до облигационния пазар, и 3) влошаване на темповете на събираемост на просрочените вземания, поставя „Алфа Кредит” стабилно в рейтинговата му категория и намалява потенциала за промяна на рейтинга в близко бъдеще, както в посока повишаване, така и в посока намаляване. Отлагането на предварително планираната облигационна емисия в размер на до 10 млн. лв.  намалява риска от значително увеличаване на финансовия ливъридж на дружеството, както и несигурността по отношение своевременното пласиране на набраните средства.

Кредитният рейтинг на „Алфа Кредит” АДСИЦ отразява перспективната позиция на дружеството в сектора на придобиване на вземания. Дружеството е специализирано в инвестирането в просрочени банкови и фирмени вземания на дисконтирана цена. Портфейл от такива вземания по дефиниция крие по-висок риск, но при добро управление „Алфа Кредит” има възможност да реализира и значителни печалби. В средносрочен план за намаляване на риска на портфейла дружеството предвижда и придобиването на редовни банкови кредити и вземания от публични институции.

Въпреки че възприетата юридическа форма на акционерно дружество със специална инвестиционна цел донякъде ограничава финансовата гъвкавост, строгият надзор и по-големите изисквания към корпоративното управление на тези дружества значително подкрепят оценката за тяхната кредитоспособност. Както „Алфа Кредит” АДСИЦ, така и обслужващото му дружество „Алфа Кредит Мениджмънт” са част от водеща финансово-индустриална група (“Алфа Финанс Холдинг”), осигуряваща необходимата основа и подкрепа за стабилно развитие на бизнеса.

Ограничение на рейтинга поставят кратката история на дружеството и липсата на опит в секюритизирането на вземания. Тези негативи донякъде се компенсират посредством партньорството с водеща колекторска фирма, която разполага с необходимото ноу-хау в събирането на просрочени кредити. През 2008 г. „Алфа Кредит” постига добри резултати при управлението на придобитите портфейли от вземания, но прогнозите за нивата на събираемост през следващите три години са повлияни негативно от неблагоприятното състояние на външната среда.

„Национална агенция за кредитен рейтинг” АД е частна агенция със седалище в София. От началото на 2006 г. НАКР е асоцииран партньор на Moody’s Investors Service в България, водещата агенция за кредитен рейтинг в света. Рейтингите, които НАКР присъжда, се изготвят според световно-признатите методологии и практики на Moody’s и се определят по сравнителна скала от bgАаа (най-висок рейтинг) до bgС (най-нисък). Повече информация за НАКР можете да намерите на адрес: //www.ncrarating.com

 назад »
Национална Агенция за Кредитен Рейтинг, Всички права запазени. 2005
Този сайт е създаден от Magic Solutions