За нас Продукти и услуги Новини Клиенти
 Новини

24 Септември 2009

„Национална агенция за кредитен рейтинг” присъди първоначален кредитен рейтинг на „Алфа Финанс Холдинг” АД

„Национална агенция за кредитен рейтинг” АД (НАКР), асоцииран партньор на Moody’s Investors Service в България, присъди първоначален кредитен рейтинг на „Алфа Финанс Холдинг” АД. Дългосрочният кредитен рейтинг на дружеството е bgA2, а съответният краткосрочен рейтинг e bgP-2. Перспективата е стабилна.

Местните рейтинги на НАКР представят мнението на агенцията за сравнителната степен на кредитен риск на дружествата в границите на България. При анализа се оценява възможността и готовността на дадено дружество да погасява финансовите си задължения напълно и навреме.

„Алфа Финанс Холдинг” АД е водеща българска индустриална и финансова група. Групата притежава диверсифициран портфейл от стратегически и опортюнистични инвестиции, с фокус върху добив на индустриални минерали, финансови услуги, недвижими имоти и енергетика.

Основните фактори, които подкрепят рейтинга на холдинга, са силната бизнес диверсификация, високото кредитно качество на дъщерните дружества „Каолин” и „Финансиа Груп” и водещата позиция на групата в сектора на инвестициите и управлението на недвижими имоти в България. „Алфа Финанс Холдинг” се отличава също със силен мениджърски екип, както на холдингово ниво, така и в отделните бизнес звена, и с прозрачно и отговорно корпоративно управление.

Същевременно кредитният рейтинг отчита относително високото равнище на прилагания финансов ливъридж, използван предимно по отношение на инвестициите в недвижими имоти.

Холдингът разполага със значителен опит при придобиването, развитието и продажбата на бизнеси. Засега в групата на така наречените опортюнистични инвестиции попадат дружества в сферите на недвижимите имоти, телекомуникациите, строителството и логистиката. Традиционно „Алфа Финанс Холдинг” осигурява парични потоци към дъщерните си дружества и посредством привличането на миноритарни партньори.

Стабилната перспектива отразява мнението на НАКР, че в средносрочен аспект не виждаме причини за промяна на кредитния рейтинг.

Цялостният анализ на „Алфа Финанс Холдинг” АД, с акцент върху анализа на ликвидността, показва сравнително добра способност на дружеството да изплаща краткосрочните си задължения напълно и навреме.назад »
Национална Агенция за Кредитен Рейтинг, Всички права запазени. 2005
Този сайт е създаден от Magic Solutions