За нас Продукти и услуги Новини Клиенти
 Новини

12 Октомври 2009

Национална агенция за кредитен рейтинг присъди първоначален кредитен рейтинг на „Булгартрансгаз” ЕАД


София, 12.10.2009 г. – „Национална агенция за кредитен рейтинг” АД (НАКР), асоцииран партньор на Moody’s Investors Service в България, присъди първоначален местен кредитен рейтинг на „Булгартрансгаз” ЕАД. Дългосрочният кредитен рейтинг на дружеството е bgAa1, а съответният краткосрочен рейтинг e bgP-1. Перспективата е стабилна.

Местните рейтинги на НАКР представят мнението на агенцията за сравнителната степен на кредитен риск на дружествата в границите на България. При анализа се оценява възможността и готовността на дадено предприятие да погасява финансовите си задължения напълно и навреме.

„Булгартрансгаз” е собственик и оператор на газопреносната мрежа високо налягане в страната. Като комбиниран оператор дружеството притежава лицензии за пренос, транзитен пренос и съхранение на природен газ, единствени издадени в България. Тези дейности се отличават с много нисък бизнес риск благодарение на естествената монополна позиция в преноса на газ и на стратегическото значение на транзитната газопреносна мрежа за доставките на руски газ за Турция, Гърция и Македония. Приходите от транзит са с висока предвидимост, на основата на дългосрочен договор, а тарифите за пренос и съхранение на природен газ се определят от регулатор, така че да покриват разходите по опериране на мрежата.

Основният риск за „Булгартрансгаз” произтича от неяснотата относно ролята на дружеството в множеството големи енергийни проекти, които се планират на държавно ниво, и източниците на тяхното финансиране.

Кредитният рейтинг е силно подкрепен от финансовия профил на „Булгартрансгаз”. Дружеството няма финансови задължения и до момента финансира инвестициите си със собствени средства или безвъзмездни финансирания по европейски програми. Предвид предстоящите инвестиции в дружеството, НАКР включва в анализа очаквания за повишаване на нивото на финансова задлъжнялост. Стабилните парични потоци на „Булгартрансгаз” обаче позволяват поемането на умерени нива на ливъридж, които да не застрашат кредитоспособността на дружеството.

Кредитният анализ на „Булгартрансгаз” включва и оценка на допълнителна подкрепа по методологията за дружества, свързани с държавата. „Булгартрансгаз” е със 100% държавно участие и е включено в структурата на „Български енергиен холдинг”. Стратегическото значение на дружеството и относителната независимост на генерираните приходи от състоянието на икономиката определят оценка за средна зависимост и висока вероятност за подкрепа от страна на държавата. В резултат кредитният рейтинг на „Булгартрансгаз” bgAa1 е с една стъпка по-висок от базисната оценка за дружеството.

Стабилната перспектива отразява мнението на НАКР, че в средносрочен аспект не виждаме причини за промяна на кредитния рейтинг.


„Национална агенция за кредитен рейтинг” АД е частна агенция със седалище в София. От началото на 2006 г. НАКР е единственият български асоцииран партньор на Moody’s Investors Service, водещата агенция за кредитен рейтинг в света. Рейтингите, които НАКР присъжда, се изготвят според световно-признатите методологии и практики на Moody’s и се определят по сравнителна скала от bgАаа (най-висок рейтинг) до bgС (най-нисък). Повече информация за НАКР можете да намерите на адрес: //www.ncrarating.com.назад »
Национална Агенция за Кредитен Рейтинг, Всички права запазени. 2005
Този сайт е създаден от Magic Solutions